Page is loading, just a sec...

ניתוח מנבא

“.There is no desire more natural than the desire of knowledge"
- מישל דה מונטן

בתהליך פשוט ומקצועי נשמח להרחיב הידע גם בארגונכם – על העבר וכך גם הידע על העתיד.

תהליך העבודה כולל 3 שלבים:

1.

הכנת סביבת העבודה

• טיוב נתונים עד להגדרת בסיס נתונים המתאים לפרויקט ולצרכים שזוהו.
• טרנספורמציה של נתונים והסבה לתבנית המתאימה לתהליכי כריית המידע.
• אימות נתונים ונטרול שגויים.

2.

עיבוד המידע, ניתוח אנליטי וניתוח מנבא

• בחינת קורלציות בין מדדים, איתור וזיהוי תבניות.
• תחשיבים סטטיסטיים לזיהוי פרמטרים מנבאים.

3.

גיבוש הממצאים

• הפקת נוסחאות לחיזוי בשיטות שונות.
• דוחות ואלידציה, חריגים ועצי החלטה.

צרו אתנו קשר